ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Έδεσσα, 17 Ιανουαρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.: -749-
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών                               Α/Α Συνεδρίασης: 2η/2019
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων &
Ανθρώπινου Δυναμικού
ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
ΑΡΜΟΔΙA: Ευαγγελία Δημητριάδου
TΗΛΕΦ. 23813 50782
FAX: 23810 26594
Email: [email protected]

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Έδεσσας

Καλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:00
π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα
Έδεσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Απόφαση επί της ένστασης της εταιρείας «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ»
κατά του πρακτικού με αριθμό απόφασης 309/2018 της 38ης συνεδρίασης στις
24.12.2018 της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη ματαίωση ή μη της διαδικασίας
ανάθεσης του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ελαιολιπαντικών
(Οχημάτων – Μηχανημάτων) για τις ανάγκες του Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως
και το 2020».
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απόκρουση δικογράφων.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ένδικων μέσων.
5. Ανακοίνωση αποφάσεων.

Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
2. Νομικό Σύμβουλο.
3. Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
4. Ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Γιάννου