Επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Έδεσσας ενημερώνει ότι
στο ΦΕΚ 2567/Β/24-5-2022 δημοσιεύθηκε τροποποίηση της με
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ
ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος,
δυνάμει του άρθρου 36 του Ν.4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Κριτήρια για την υποβολή αίτησης» To πρώτο εδάφιο του άρθρου 2
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν
αίτηση στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω
κριτήρια:

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν
αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.»

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Έδεσσας (Θ. Χαραλαμπίδη 11 (παλιά σφαγεία), αρμόδια υπάλληλος Ε.
Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας 2381350080).