Μοσχάτο, 23 Αυγούστου 2022
Α.Π.: 784

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος.

2. Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. Πέλλας για τον ορισμό υπεύθυνων θεματικών τομέων δράσης στην οργάνωση ευθύνης του.

3. Την εύρυθμη λειτουργία των κομματικών οργανώσεων.

Αποφασίζουμε
Τον ορισμό των κάτωθι:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝ. ΓΡΑΜΜ. Π.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ