ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν.4797/2021 (Α΄66)

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α΄66)» (Β΄2670), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10-9-2021 (Β΄4203) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4797/2021 για την αποζημίωση των επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, παρέχονται κατωτέρω διευκρινίσεις για τους δικαιούχους/πληγέντες και τις κατηγορίες επιχορήγησης, ως ακολούθως:

Α. Γενικά Στις επιχειρήσεις και στους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 651/2014, 702/2014 και 1388/2014. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των Κανονισμών χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη. Το αίτημα δύναται να διαβιβασθεί στην Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 16 του ν. 4797/2021 για διατύπωση σχετικής γνώμης προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Β. Δικαιούχοι επιχορήγησης Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. α) Στους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς συγκαταλέγονται τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που

ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. β) Στις επιχειρήσεις συγκαταλέγονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). γ) Ειδικότερα, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, περιλαμβάνονται οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες (επιχειρήσεις) οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Επίσης, δικαιούχοι επιχορήγησης δύναται να είναι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσοι δηλαδή έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, δικαιούχοι δύναται να είναι και φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στην περίπτωση αυτή, η επιχορήγηση δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται για τις λοιπές επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 12 του ν.4797/2021. Στους δικαιούχους επιχορήγησης δεν συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους υπηρεσίες του δημοσίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι ναοί και οι ιερές μονές. Προϋποθέσεις επιχορήγησης: Οι ανωτέρω κατηγορίες, είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης εφόσον: · ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και

συνεχίζουν να λειτουργούν (με τον ίδιο ΑΦΜ) κατά το χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο,

· έχουν την έδρα τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητά τους στην οριοθετημένη περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών,

· έχουν υποστεί υλικές ζημίες σε στοιχεία ενεργητικού τους ως άμεση συνέπεια της θεομηνίας. Επιπλέον, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι αγρότες πρέπει: · Να υποβάλλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Ελέγχου. · Να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον

Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Οι πληγείσες επιχειρήσεις που ασκούν εποχική δραστηριότητα, δικαιούνται επιχορήγησης μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν την νόμιμη δραστηριότητά τους από την οποία προκύπτει η εποχικότητά τους. Όσες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα σε δημόσια κτίρια ή σε μη ιδιόκτητα κατά πλήρη κυριότητα (100%) κτίρια, δικαιούνται επιχορήγησης για τα ζημιωθέντα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021.

Γ. Καλυπτόμενες ζημιές Η επιχορήγηση, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 7 και 8 του ν.4797/2021, δύναται να καλύπτει μέρος των υλικών ζημιών, οι οποίες

– θα καταγραφούν από τις αρμόδιες για την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών επιτροπές κρατικής αρωγής της κάθε Περιφέρειας (του άρθρου 16 του ν.4797/2021) και

– προκλήθηκαν άμεσα από τη θεομηνία, σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. Όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4797/2021, ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται βάσει του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, δύνανται να χορηγούνται και βάσει των άρθρων 7 και 8 του ν.4797/2021, με την επιφύλαξη των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για την ασφάλιση της φυτικής

παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση καλύπτει μέρος των υλικών ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού ως ανωτέρω. Κατηγορίες ζημιών: 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις: Στις κτιριακές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και αποθήκες και βοηθητικοί χώροι, εφόσον βρίσκονται στην οριοθετημένη περιοχή και είναι δηλωμένες στο Ε9. Οι ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτονται μόνο εφόσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες και όχι ενοικιαστές, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα (100%) στην επιχείρηση – αγροτική εκμετάλλευση που επλήγη και όχι σε τρίτους (εταίρους, μετόχους κ.λπ.) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή, όπως από την αντίστοιχη απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής. 2. Εξοπλισμός και μέσα παραγωγής: Καλύπτονται ζημιές που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο και με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται: Στις περιπτώσεις ξενοδοχείων: καρέκλες, ψυγεία, κρεβάτια, κλιματισμός, ιματισμός, καυστήρες, κλπ. Στις περιπτώσεις εμπορικών καταστημάτων: γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, κλπ. Στις περιπτώσεις ιατρείων: ιατρικά μηχανήματα, κλπ.

Στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων: αγωγοί, ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία, λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός κ.λπ. Στα μέσα παραγωγής συγκαταλέγονται επίσης και σκάφη εφόσον αποτελούν παραγωγικό μέσο για τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ενδεικτικά στις περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών ως εξοπλισμός νοούνται τα τρακτέρ, μηχανήματα συγκομιδής, αντλιοστάσια, θερμοκήπια, πομώνες, κλπ., ενώ ως μέσα παραγωγής νοούνται και το έγγειο κεφάλαιο, εφόσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες και όχι ενοικιαστές, τα δέντρα πολυετούς καλλιέργειας, κλπ. 3. Πρώτες ύλες, εμπορεύματα και αποθηκευμένα προϊόντα: Για παράδειγμα, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως πρώτες ύλες νοούνται και τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, κλπ., ενώ ως εμπορεύματα νοούνται και τα αποθέματα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, που έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής. 4. Αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης: Πρόκειται για φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης που έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονταν εντός της οριοθετημένης περιοχής. Στις περιπτώσεις ιδιοκτητών ταξί περιλαμβάνονται και τα οχήματα τους, δηλαδή τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ταξί).

Ζημίες που δεν καλύπτονται από το ν.4797/2021: Επισημαίνεται ότι με τη διαδικασία του ν.4797/2021 δεν καλύπτονται άλλες κατηγορίες ζημιών πέραν των ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού που προβλέπονται στο νόμο, ως ανωτέρω. Τυχόν επιπλέον ενισχύσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό ΚΟΕ, δύναται να παρέχονται δυνάμει αυτού και σύμφωνα με τις διατάξεις του (ΚΥΑ 619/146296/2016, Β΄4562). Επίσης, με τη διαδικασία του ν.4797/2021 δεν αποζημιώνεται το ζωικό κεφάλαιο και η φυτική παραγωγή. Απώλειες ζωικού κεφαλαίου (αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοσμηνών, κυψελών κ.λπ.) που είχε δηλωθεί στον ΕΛΓΑ μέσω της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής και εφόσον είχε καταβληθεί η Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά στον ΕΛΓΑ, αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου (ΚΥΑ 157501/2011, Β΄1669). Απώλειες φυτικού κεφαλαίου αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής (ΚΥΑ 157502/Β΄1668), πλην της περίπτωσης των πυρκαγιών. Ειδικά στην περίπτωση των πυρκαγιών, δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ απώλειες φυτικού κεφαλαίου. Ωστόσο επισημαίνεται ότι οι απώλειες των δέντρων πολυετούς καλλιέργειας δύναται να αποζημιωθούν ως μέσα παραγωγής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν.4797/2021. Ζημία η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφόσον υπάρχει, δεν αποζημιώνεται με τη διαδικασία του ν.4797/2021, κατά το μέρος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο

συμβόλαιο. Η ζημία δύναται να αποζημιώνεται, ως ένα ποσοστό, επί του μέρους μόνο που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική εταιρεία, όπως το ποσοστό καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για

την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δ. Επιτροπές Κρατικής Αρωγής Μετά από τη θεομηνία, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής – εφόσον έχει οριστεί –, συστήνονται και συγκροτούνται, αμελλητί, επιτροπές κρατικής αρωγής ανά περιφερειακή ενότητα. Ως μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής ορίζονται μέλη του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 17 του ν.4797/2021. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις ζημιών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ειδικότερα σε μέσα παραγωγής (έγγειο κεφάλαιο, δέντρα πολυετούς καλλιέργειας), στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής συμμετέχουν υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Επισημαίνεται ότι, μέχρι τη λειτουργία του μητρώου, προβλέπεται μεταβατικά ότι οι επιτροπές στελεχώνονται από προσωπικό της περιφέρειας, ενώ μέλη μπορούν να είναι και μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων του ΕΛΓΑ. Τα μέλη των επιτροπών επιλέγονται από τον Αντιπεριφερειάρχη με κριτήρια το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία τους, την εντοπιότητα, καθώς και το είδος των ζημιών. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από θεομηνία στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με σκοπό την επιχορήγηση ή την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές, εντός εξαμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Στις περιπτώσεις ζημιών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και ειδικότερα σε μέσα παραγωγής (έγγειο κεφάλαιο, δέντρα πολυετούς καλλιέργειας), η αποτίμηση του οποίου απαιτεί ειδικές γνώσεις, ανάλυση και αξιολόγηση, οι αρμόδιες επιτροπές δύνανται να αξιοποιούν και εκθέσεις και στοιχεία, όπως πορίσματα εξατομικευμένων εκτιμήσεων ανά παραγωγό, αναλύσεις και γνωματεύσεις, που προσκομίζονται από τον ΕΛΓΑ, που θα επιτρέπουν τον κατά περίπτωση προσδιορισμό της ζημίας. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής, κατά την εκτέλεση του έργου τους για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τους -συνδυαστικά- τις συνθήκες κάθε αγοράς και κλάδου, την απόσβεση κατά τις προηγηθείσες χρήσεις, τη συνεισφορά και χρηστικότητα στην παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα, την ανάγκη αντικατάστασης, αλλά και κάθε άλλη συνθήκη και πληροφόρηση που θα τους επιτρέψουν να καταλήξουν σε λελογισμένο και ρεαλιστικό αποτέλεσμα με στόχο την επανεκκίνηση της επιχείρησης μετά τη θεομηνία. Όσον αφορά στις ασφαλισμένες επιχειρήσεις, οι επιτροπές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι ζημία η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφόσον υπάρχει, δύναται να αποζημιώνεται, ως ένα ποσοστό, επί του μέρους μόνο που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο

δικαιούχος από την ασφαλιστική εταιρεία, όπως το ποσοστό καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.

Ε. Δικαιολογητικά έκδοσης απόφασης επιχορήγησης Για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, προηγείται η απόφαση οριοθέτησης των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκάστοτε

θεομηνία, με την προβλεπόμενη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών, καθώς και η ολοκλήρωση του έργου της καταγραφής και εκτίμησης ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται, η διαβίβαση, εντός εξαμήνου από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής) από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη φακέλου με τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. Η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής. β. Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων, υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος, της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 απόφασης: – Επωνυμία επιχείρησης – Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να καταγράφεται η ακριβής τοποθεσία όπως αποτυπώνεται στη δήλωση ΟΣΔΕ. – ΑΦΜ/ΔΟΥ – Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης (τηλ., e-mail) – Αντικείμενο δραστηριότητας – Δήμος – Δημοτική Ενότητα/Δημοτική Κοινότητα – Συνολική ζημία με ανάλυση ανά κατηγορία (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα). Εφόσον έχει παρασχεθεί προκαταβολή έναντι της επιχορήγησης, στην κατάσταση συμπληρώνεται και το ποσό της προκαταβολής, καθώς και η σχετική απόφαση προκαταβολής. Επίσης, εφόσον ενεργοποιηθεί το άρθρο 12 του ν.4797/2021 περί επιχορήγησης φυσικών προσώπων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι εν λόγω δικαιούχοι αποστέλλονται σε ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση από αυτή των επιχειρήσεων, υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία περιλαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία.

ΣΤ. Δικαιολογητικά έκδοσης απόφασης προκαταβολής Στην περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια της προκαταβολής έναντι επιχορήγησης, για την έκδοση της απόφασης προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης

επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, προηγείται η απόφαση οριοθέτησης των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκάστοτε θεομηνία, με την προβλεπόμενη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών, αλλά δεν απαιτείται η ολοκλήρωση του έργου των επιτροπών κρατικής αρωγής και η διαβίβαση μίας συγκεντρωτικής κατάστασης. Αντίθετα, η οικεία περιφέρεια διαβιβάζει ανά δεκαπενθήμερο στο Υπουργείο Οικονομικών επιμέρους κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή των επιχειρήσεων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής. Η κατάσταση συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η εκταμίευση της προκαταβολής πραγματοποιείται χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πληρωμή αποζημιώσεων.

Ζ. Δικαιολογητικά πληρωμής Μετά την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, η οικεία Περιφέρεια αποστέλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Οικονομικών, εντός προθεσμίας δύο μηνών.

Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: α. Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, ο ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά κατά κατηγορία και συνολικά, αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό διαμέρισμα και στην οποία βεβαιώνεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος/φυσικό πρόσωπο είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και να καταγράφεται η ακριβής τοποθεσία άσκησης δραστηριότητας όπως αποτυπώνεται στη δήλωση ΟΣΔΕ. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής. β. Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή των ζημιών. γ. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση. Η βεβαίωση ζητείται μόνο σε περιπτώσεις που η ζημία αφορά σε κτηριακές εγκαταστάσεις. δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021, για το φυσικό φαινόμενο (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού). ε. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη

ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου για το συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. στ. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία πληρωμής. ζ. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται. η. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται. θ. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει. ι. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια, κ.λπ., τα οποία καθορίζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων. Στο πλαίσιο ελέγχου της νομιμοποίησης των δικαιούχων, ειδικά για την περίπτωση των ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται επιπλέον και η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9. Ειδικά στις περιπτώσεις επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών, των άρθρων 11 και 12 του ν. 4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον: α. η προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου που να περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι:

· Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/ Ενιαία αίτηση ενισχύσεων · Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ · Κατάσταση ελέγχου αιτήσεων παραγωγών του έτους της θεομηνίας και του έτους της

πληρωμής β. αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια του φαινομένου (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή. δ. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα

με τα φορολογικά στοιχεία του έτους που εκδηλώθηκε το φυσικό φαινόμενο και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

Η. Συντονισμός Για τον καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας του πλαισίου επιχορήγησης επιχειρήσεων, είναι κρίσιμος ο ορισμός του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής. Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ο Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής Αρωγής είναι ο υπεύθυνος για τη διαδικασία σε τοπικό επίπεδο και λειτουργεί ως σύνδεσμος με την Κεντρική Διοίκηση. Ο Περιφερειακός Συντονιστής ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, είναι στέλεχος των υπηρεσιών της

Περιφέρειας και υποστηρίζεται στο έργο του από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ο ρόλος του συνίσταται στην παροχή πληροφόρησης και στις πρώτες και αναγκαίες ενέργειες, αμέσως μετά την επέλευση μιας θεομηνίας και για αυτό είναι κρίσιμος ο άμεσος ορισμός του. Ειδικά για τον Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής, το έργο και τις αρμοδιότητες του βλ. άρθρο 15 του ν.4797/2021. Επιπλέον, έχει συσταθεί και συγκροτηθεί Συντονιστική Επιτροπή σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομικών για την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, συνιστάται η δημιουργία Ομάδων Εργασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, με τη συμμετοχή των περιφερειακών ενοτήτων και του ΕΛΓΑ, οι οποίες και θα παρακολουθούν και θα συντονίζουν σε τοπικό επίπεδο την προώθηση της διαδικασίας και τη συνεργασία με τον ΕΛΓΑ.

Με την παρούσα εγκύκλιο αντικαθίσταται το υπό στοιχεία 123369/29.10.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής

Α. Τσακνάκη