ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας προκειμένου να προσλάβει Καλλιτεχνικό
Διευθυντή, Καθηγητές μουσικής και Εκπαιδευτές για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου
Έδεσσας και των Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων για την εκπαιδευτική περίοδο 2018–2019,
λαμβάνοντας υπόψη την 17/2018 απόφαση του Δ.Σ., το υπ ’ αριθμ.11445/12-04-2018
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο
διαβιβάστηκε η 10698/10-04-2018 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΩ26465ΧΘ7-ΙΡΠ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
σχετικές αιτήσεις για τις ακόλουθες ειδικότητες:
1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή 2) Ανωτέρων Θεωρητικών μαθημάτων 3) Πιάνου, 4) Κλασικής
κιθάρας, 5) Εγχόρδων, 6) Πνευστών, 7) Κρουστών, 8) Παραδοσιακών Οργάνων, 9) Μουσικής
Προπαιδείας 10) Σύγχρονων οργάνων-Ηλεκτρονικής Μουσικής, 11) Φλάουτου, 12)
Εκπαιδευτών/τριών Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Δίπλωμα ή πτυχίο από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή ανώτατή
Μουσική Σχολή του εξωτερικού στην ειδικότητα του διδασκόμενου μαθήματος.
2. Για τις ειδικότητες που στερούνται επίσημους τίτλους, βεβαιώσεις ολοκλήρωσης
σπουδών από Ωδείο ή Μουσική Σχολή.
3. Για τους εμπειροτέχνες κυρίως στην ειδικότητα των παραδοσιακών οργάνων,
Εκπαιδευτών/τριών Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων φάκελος δραστηριοτήτων ή
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Τα απαιτούμενα από τον νόμο Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/ 24-12-2003) προσόντα
(μόνο για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή)
Σε περίπτωση τίτλων αλλοδαπής, οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση
ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου αρμοδίου συμβουλίου ισοτιμιών της ημεδαπής.

Αποτέλεσμα εικόνας για ωδειο εδεσσας

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 07/09/2018 στη Γραμματεία του Δημοτικού
Ωδείου Έδεσσας στην διεύθυνση κ. Γαρέφη & Περδίκα 1 Τ.Κ. 58200, Έδεσσα τηλ
:23810 23101.
1. Αίτηση (θα παραληφθεί από την γραμματεία του Ωδείου)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας – Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση
5. Πτυχίο ή Δίπλωμα
6. Προϋπηρεσία σε άλλα Ωδεία (δεν απαιτείται για τους Εκπαιδευτές Καλλιτεχνικών
Εργαστηρίων)
7. Καλλιτεχνική Δραστηριότητα
8. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποτίμηση του υποψηφίου
(συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε σεμινάρια κα).
Μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα
κληθούν σε συνέντευξη εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

H Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.
Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία